KEW dossier & Besluit stralingsbescherming

Voor de tandheelkundige praktijk zijn er per 6 februari 2018, met het in werking treden van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, de ministeriële regelingen en de ANVS verordening, een aantal wijzigingen van kracht geworden ten aanzien van de stralingsbescherming in de praktijk die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is ook de ‘Richtlijn Tandheelkundige Radiologie’ van de KNMT aangepast. Op de site van de VGT treft u de nieuwe wet- en regelgeving alsmede de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie* van de KNMT aan.

In de nieuwe wetgeving zijn veel terminologie aangepast. De naam van de Coördinerend Deskundige (CD) die conform de wetgeving de Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) moet beoordelen en tevens toezicht moet houden op de inhoud van de acceptatietesten en de kwaliteitscontrolemetingen (QC) van de röntgentoestellen is gewijzigd naar Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)**. Daarnaast is de naam van Toezichthoudend Deskundige (THD) vervangen door Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) en de naam van Behandelend arts (tandarts) vervangen door Medisch Deskundige (MD).

Eén van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet- en regelgeving voor de tandheelkundige branche zijn de wijzigingen in het controlestelsel. Voorheen vielen de handelingen met tandheelkundige röntgentoestellen tot 100 kilovoltage (kV) onder de meldingsplicht, vanaf heden vallen de handelingen met alle röntgentoestellen, ongeacht het kV, onder de registratieplicht. Uitzondering hierop zijn de handelingen met Conebeam CT toestellen, deze handelingen vallen vanaf de nieuwe wetgeving altijd onder de vergunningsplicht. Een uitgebreide uitleg over de wijzigingen in het controlestelsel treft u hier aan.

De overheidsafdeling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in samenwerking met de veldpartijen en brancheorganisaties, waaronder de KNMT en de VGT, gewerkt aan Factsheets om partijen te ondersteunen in de communicatie over de gevolgen van het wijzigen van de wet- en regelgeving. Op de site van de VGT treft u bij “Verdere Informatie” drie verschillende factsheets aan.

De VGT kan in samenwerking met haar leden en een SBD, de wettelijk verplichte RA en beoordeling door een SBD via het VGT Portal Stralingsbescherming (= een digitaal KEW dossier) voor uw praktijk realiseren. Op de site van de VGT treft u bij “Informatie over VGT Portal Stralingsbescherming” aan hoe u toegang tot het portal kan krijgen en over de inhoud, de dekking, de werking en het bijbehorende abonnement op het portal. Op het VGT Portal Stralingsbescherming worden de gegevens van uw praktijk bijgehouden in een digitaal KEW dossier welke uitsluitend toegankelijk is voor de praktijk, voor de verantwoordelijke dentalonderneming, voor de SBD welke de beoordeling van de RA verzorgt en voor de VGT.

(*) Op de site van de VGT treft u de nieuwe wet- en regelgeving alsmede de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT aan.

(**) een (geregistreerd) Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) van het niveau coördinerend deskundige (niveau 3 (N3)) of algemeen coördinerend deskundige (niveau 2(N2)), is een persoon die:
– ingeschreven staat in het landelijk register voor stralingsdeskundigen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO);
– 25% (geldt voor N3) of 50% (geldt voor N2) van zijn/haar tijd bezig is met straling;
– aantoonbaar bijscholing geniet, symposia volgt en registratiepunten behaald etc;
– tenminste over de Opleiding Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming (voorheen stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3) beschikt (tandartsen beschikken over het algemeen over stralingsdeskundigheid niveau 5).

Ondersteuning nodig?
Arseus Dental is u graag van dienst met het realiseren van uw digitale KEW dossier en het hiervan up-to-date houden.
Wilt u graag een persoonlijk advies, neem dan contact op met onze helpdesk: telefoon 088-0077140 of per email: imaging@arseus-dental.nl